Plac zabaw

Program „Plac zabaw” to nowoczesny program,  zgodny z  podstawą programową wychowania przedszkolnego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia z 14 lutego 2017 r.  Zakłada nie tylko zapewnienie dziecku dobrego startu w szkole, ale przede wszystkim rozwój kompetencji kluczowych przygotowujących do życie we współczesnym, szybko rozwijającym się świecie. Zawiera szczegółowe cele i treści kształcenia odnoszące się do każdego z osiągnięć dziecka na koniec edukacji przedszkolnej, zawartych w czterech obszarach rozwoju: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Takie uszczegółowienie zapisów zawartych w podstawie programowej ułatwia planowanie pracy z dzieckiem, monitorowanie osiągnięć i prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz diagnozy przedszkolnej. Treści programowe w szczegółowy sposób opisują  zakres tematyczny jaki należy uwzględnić w pracy z dziećmi, aby w pełni zrealizować całość podstawy programowej. Dzięki programowi jasne staje się dla nauczyciela jakie umiejętności szkolne powinno opanować dziecko kończące edukację przedszkolną.
Program jest spójny z podstawą programową zarówno w zakresie treści odnoszących się do 4 obszarów rozwoju, ale również oparty jest na tych samych założeniach teoretycznych – konstruktywistycznej teorii uczenia się. Autorka oparła program o teorię najwybitniejszych psychologów: L. Wygotskiego, J. Piageta i J.Brunera. Program podkreśla indywidualne podejście do dziecka z uwzględnieniem jego zainteresowań, upodobań, trudności, a przede wszystkim indywidualnego tempa rozwoju psychofizycznego. Dlatego zawiera również treści wykraczające poza podstawę programową, które można uwzględnić w pracy z dziećmi szczególnie uzdolnionymi lub zainteresowanymi określoną tematyką.
W programie podkreślane jest znaczenie samodzielnego dochodzenia dziecka do wiedzy poprzez doświadczanie, eksperymentowanie, obserwowanie. Nauczyciel jest osobą organizującą dziecku proces zdobywania wiedzy poprzez właściwe zorganizowanie przestrzeni edukacyjnej, sytuacji edukacyjnych oraz umożliwienie zdobywania nowych doświadczeń. Dlatego polecane metody i sposoby osiągania celów są zgodne z takim podejściem do uczenia się.  Program oparty jest na nowoczesnych, skutecznych i efektywnych metodach pracy takich jak: plan daltoński, nauka matematyki według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, organizowanie zabaw badawczych i zajęć typu „laboratorium”, różnorodne metody nauki czytania (Ewy i Feliksa Przyłubskich – metoda analityczno-syntetyczna o charakterze funkcjonalnym, Glena Domana, sylabowa, Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz, metoda analityczno-syntetyczna), metoda aktywnego słuchania muzyki klasycznej według Batii Strauss, pedagogika zabawy, drama, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda projektu. Są to metody znane, lubiane przez nauczycieli i bardzo skuteczne.
Konkretny, czytelny i napisany prostym językiem program  nie pozostawia wątpliwości czego uczyć dzieci i w jakiej kolejności,  aby zapewnić im wszechstronny, zgodny z indywidualnym tempem rozwój. Realizacja programu daje możliwość ukształtowania dziecka odpowiedzialnego, potrafiącego samodzielnie myśleć i jednocześnie współpracować z innymi, posiadającego poczucie sprawczości i niezależności.