Cała Polska czyta dzieciom

Od wielu lat nasze przedszkole przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Sandomierzu uczestniczy w akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Naszym dzieciom czytają Panie Bibliotekarki, Rodzice, Dziadkowie, zaproszeni goście i - oczywiście - pracownicy przedszkola. Wspomnienia z tych spotkań zamieszczamy w Fotograficznym Pamiętniku. Tutaj chcemy przedstawić samą akcję.

 

CELE GŁÓWNE:
1. Wyrabianie w dziecku postawy czytelniczej.
2. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.
 
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Wyrabianie nawyku czytania oraz zamiłowania do książek.
2. wyrabianie nawyku dbania o książki i szanowania ich.
3. Zapoznanie z różnorodną literaturą dziecięcą.
4. Uwrażliwianie dzieci na piękno tekstu literackiego.
5. Zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom- uświadomienie roli czytania w życiu dziecka.
6. Kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego.
7. Włączenie rodziców w życie przedszkola i zachęcenie rodziców do korzystania z biblioteki.
8. Rozbudzanie wyobraźni i poszerzanie wiedzy o świecie.
9.Budzenie zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko-teatralne, wycieczki oraz przemyślany i atrakcyjny kącik książek w sali przedszkolnej.
10. Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
11.Budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem.
12. Zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom.
13. Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.
14. Przekazywania za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
15. Uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.
16. Przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek.