Bezpieczny i zdrowy przedszkolak

"Bezpieczny i zdrowy przedszkolak" - program profilaktyczny wspomagający edukację dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie bezpiecznych i zdrowych zachowań, opracowany przez nauczycielki Marzannę Górską i Jolantę Sieradzką.

„O wiele łatwiej jest uczyć niż wychowywać.
Do uczenia potrzebne są jedynie wiadomości,
Do wychowania konieczna jest nieustanna obecność”
                                           Albert Hurtado
 
Zapewnienie dzieciom zdrowia i bezpieczeństwa stanowi podstawowe zadanie, przed którym stają rodzice i nauczyciele. Spełnienie tego obowiązku to nie tylko nakaz przepisów BHP,to przede wszystkim moralna powinność. Z naszych codziennych obserwacji wynika, że dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje mała sprawność w wyobrażaniu sobie możliwych skutków podejmowanych przez nie działań, silna koncentracja na zachowaniu „tu i teraz”, słaba kontrola własnych emocji i duże uzależnienie od presji grup rówieśniczych.

Program ma charakter profilaktyczny, jego celem jest uświadomienie dzieciom zagrożeń, nauka poprzez zabawę przewidywania sytuacji niebezpiecznych i sposobów ich unikania.
Korelacja zabawy i nauczania to znane zasady wychowania małych dzieci. Dlatego ogromnie ważne jest wypracowanie już w przedszkolu takich zajęć, które rozwijają w dzieciach postawy, wiedzę i umiejętności związane z zapobieganiem wypadkom i sytuacjom zagrażającym zdrowiu i życiu dziecka.
Zadaniem dziecka jest nauczyć się oceniać okoliczności i elementy niebezpieczeństwa, ustalać plan działania, przewidywać niebezpieczne sytuacje, uczyć się bycia ostrożnym i kształtować asertywną postawę wobec „obcych”.


Nauczyciel powinien wspierać dziecko w dążeniu do osiągnięcia tych umiejętności. Najefektywniejszą metodą realizacji naszego programu jest nauczanie problemowe, które jest gwarantem twórczego myślenia dziecka.
Celem głównym programu jest promowanie zachowań prozdrowotnych  i  probezpiecznych dzieci.
Zakres tematyczny programu jest zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.), zapisami  Konwencji praw dziecka: Część I art.24, art. 26, art.27  i koncepcją wszechstronnej edukacji zdrowotnej dzieci rekomendowanej przez WHO, UNESCO, UNICEF.

Treści programowe zgrupowane zostały w następujące bloki tematyczne:

I.Jestem bezpieczny w przedszkolu i na placu zabaw
II.Jestem bezpieczny na drodze
III.Umiem bezpiecznie zachować się w sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu
IV.Dbam o zdrowie