Wokół przedszkola

Program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola” jest całkowicie zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Program jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym, a zawarte w nim treści programowe są adresowane do wszystkich grup wiekowych, z uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci zdolnych.

Program „Wokół przedszkola” to publikacja nowatorska, ukierunkowana zarówno na dziecko – podmiot – jak i na zespół dziecięcy, czyli środowisko społeczne, a więc zakłada realizację potrzeb edukacyjnych każdego dziecka z osobna oraz potrzeb ogółu. Właściwości rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym, opisywane przez literaturę przedmiotu, są tylko wyznacznikami, a nie pewnikami, każde dziecko bowiem ma swój indywidualny kod rozwojowy, indywidualną ścieżkę rozwojową, wymaga więc odkrycia tych cech przez nauczyciela i zastosowania takiego programu, który w maksymalnym stopniu umożliwi dziecku wszechstronny rozwój. Założenia pedagogiki integralnej Stefana Kunowskiego, do której odwołują się autorki programu, wskazują na dziecko jako podmiot procesu edukacyjnego ze wszystkimi prawami przynależnymi człowiekowi. Dziecko postrzegane jako indywidualność ma z jednej strony prawo do współtworzenia i kreowania procesu edukacyjnego, a z drugiej strony – prawo do bycia niedoskonałym, do popełniania błędów, własnego tempa pracy, lęków, odmowy itp. Warto podkreślić koncepcję pedagogiczną prezentowaną przez autorki jako główną ideę programu: warstwicową koncepcję wychowania Stefana Kunowskiego, która obejmuje wszystkie obszary rozwoju i aktywności dziecka – warstwa biologiczna, – warstwa psychologiczna – warstwa socjologiczna – warstwa kulturologiczna – warstwa duchowa (światopoglądowa).
Według Stefana Kunowskiego każda warstwa ma swój czas rozwoju, wymaga odpowiednich czynników zewnętrznych, czyli wpływów wychowawczych, i dochodzi do dojrzałości w procesie scalania się, czyli integracji.
Ogólny cel programu „Wokół przedszkola” jest tożsamy z opisanym w podstawie programowej: wsparcie całościowego rozwoju dziecka, natomiast cele szczegółowe wyznaczone są specyfiką warstwicowej koncepcji wychowania. Owe szczegółowe cele wychowania pogrupowane zostały według warstw rozwoju człowieka: biologicznej, psychologicznej, socjologicznej, kulturologicznej i duchowej.